Terénní úpravy

Základním krokem tvorby zahrad jsou úpravy terénu.

Na úpravu terénu by se mělo myslet ještě před zahájením případné stavby. Nevhodné výškové umístění stavby vůči terénu nelze nikdy napravit a způsobuje prodražení zemních prací, neboť se vytěžená zemina musí místo využití odvézt.  Často se stavba umísťuje příliš nízko, což může způsobovat trvalé provozní problémy, týkající se přístupu a odvodnění.

Provádíme výškové zaměření staveb a terénu. Na základě zaměření zpracujeme projekt budoucích výšek terénu, návaznosti zpevněných ploch, směry odvodnění a určíme objem přesouvané zeminy.

Provádíme návrh (optimalizaci) výškového i stranového umístění staveb před začátkem výstavby.

Výsledné návrhy a projekty odpovídají požadavkům norem, obecným stavebním zásadám a vyhlášce o požadavcích na výstavbu.

Případné násypy při realizaci průběžně po vrstvách hutníme, abychom zabránili nerovnoměrnému sedání, které by mohlo způsobovat později deformace povrchu. V případě jemnozrnných soudržných zemin bereme v úvahu vlhkost při zpracování a nutné doby konsolidace zemin. V případě složitých poměrů je řešení a postup konzultován s geologem.

 Realizujeme modelování, terasování svahů, úpravu sklonu, bagrování zářezů, rovnání, přesun zeminy i sutě. Navrhneme vhodné postupy zemních prací s ohledem na minimalizaci deformací a zachování orniční vrstvy. Stanovíme nutné spády pro dobrou funkci povrchového odvodnění.

K realizaci zemních prací máme k dispozici:

  • Traktorbagr
  • Pásový bagr 3t
  • Otočné bagry
  • Smykový nakladač Locust 752 (výška 2050mm, šířka s lopatou 1780mm)
  • Traktor se zakladačem trávníku a rotačními branami s výsevným strojem š 1300mm
  • Malá mechanizace-rotavátory, rekultivátory, rotační brány, dumpery, rovnací lišty, zahradní válce, půdní vrtáky, hutnící pěchy desky a válce
  • Zkušeného stavbyvedoucího
  • Kvalitního projektanta

Výběr z akcí:

Akce Lubná 2023

Spodní část zahrady byla dosud v prudkém srázu, což omezovalo využití a tak bylo navrženo vyrovnání do mírného spádu 1-2% od budovy s ukončením dočasným svahováním 1:1,5. V budoucnu bude v místě paty svahování možné zhotovit opěrnou zeď, klín zasypat a svahování zanikne. Výška násypu oproti PT 0,8m na SZ straně a 2,5m na JV straně

Vyrovnávací násep byl vytvořen ze zemin vytěžených na sousedním pozemku. Po pečlivém odebrání orniční vrstvy v ploše úprav a posouzení podkladní zeminy bylo po vrstvách cca 20cm, které se hned zhutňovaly ježkovými válci vytvořeno jádro násypu. Vlhkost zeminy byla větší než optimální, což se projevovalo při hutnění vlněním a pružením. Jednalo se o písko-jílovitou zeminu, která se při zpracování chová jako jemnozrná zemina. Je předpoklad, že do jara, kdy se bude pokračovat dorovnáním a pokrytím ornicí, bude zemina v náspu již přijatelně konsolidovaná. Násyp nebude ničím zatížen.  

 

 

 

Akce Stará Bělá 2023

Začínáme vždy projektem, který určí výšky, tvar, spádování a směry odvodnění. V tomto případě neměl zákazník ještě hotové obrubníky zpevněných ploch, přesto chtěl modelaci a zatravnění provést, aby byl trávník založen ještě na podzim. Zachovaná ornice 150-300mm

 

Zpevněné plochy a terénní úpravy u rekonstruovaného RD

Opět začínáme  projektem, který určí tvar, spádování, směry odvodnění materiály, barevnost a typy použitých výrobků (vpusti, rohožky,  atd)

 

Hrubé terénní úpravy před zahradnickou úpravou:

 

 

 

Po zahradnické úpravě:

Příklad 2

Terénní úpravy a zpevněné plochy u novostavby

Začínáme jako vždy projektem zpevněných ploch a terénních úprav:

 

 

Řez:

Realizace:

 

Příprava zemní pláně a podorniční vrstvy:

 

 

Stav před výsevem trávníku:

 

Příklad 3

Návrh zpevněných ploch u RD

Opět nejdříve zaměření a návrh:

Situace:

 

Řez:

 

 

Pro některé případy prudkých svahů, zlomů terénu a břehů navrhujeme proti erozi zpevnění výsadbou vhodných druhů dřevin.

Přiklady dřevin ke zpevnění břehů a svahů:

Keřové patro:

Brslen evropský

Kalina obecná

Krušina olšová

Líska obecná

Ptačí zob obecný

Řešetlák počistivý

Svída krvavá

Vrba nachová

Vrba košařská

Tavolník vrbolistý

Zimolez černý

 

Stromové patro:

Dub letní

Javor klen

Javor mléč

Jasan ztepilý

Lípa srdčitá

Topol černý

 

 

Při pracích bereme ohled na stromy, provedeme ochranu kořenové zóny a zabezpečíme kmen proti mechanickému poškození.

Terénní úpravy vyhotovíme podle vašich přání dílčím způsobem i na klíč, proto neváhejte s poptávkou.

OBJEDNÁVKA

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz