Stavíte nebo už máte postaveno?

Nejdůležitější pro úspěšné založení zahrady k novostavbě je uchránit v maximální míře ornici před zničením a postupovat podle dobrého projektu.

Jedině zahrady založené na původní orniční vrstvě (i když přesunuté na upravený terén) se vyznačují dlouhodobě vysokou kvalitou a minimálními nároky na větší zásahy.

I s "obyčejnou hlínou" je potřeba zacházet odborně a pečlivě a mít stále na vědomí, že pracujeme s živým systémem, který není těžké rozvrátit.

Bohužel se setkáváme zcela běžně, že z neznalosti a ve snaze ušetřit za zahradnickou odbornost bývá ornice odvezena případně zavezena dospod a na povrch je navezena vrstva například jílu nebo sprašových hlín, neživé spodiny bez živin a humusu. Taková zahrada je pak jen těžce opravitelná a nebude dlouho přinášet majitelům radost, neboť všechny rostliny a samozřejmě trávník budou živořit a některé po čase hynout. Oprava pak znamená překrýt celou plochu zahrady dovezenou drahou ornicí, pokud se ji vůbec podaří v dobré kvalitě sehnat a všechny výsadby založit znovu.

Další problém bývá silné utužení půdy, které vzniká stavební činností. V utužené půdě je malé množství prostoru pro vodu a vzduch, rostliny zde neprospívají, voda se nevsakuje. Existují postupy, jak utuženou půdu uvolnit. Vždy je ale lepší utužení předcházet.

Znázornění skladby utužené půdy:

Skladba vhodná pro růst rostlin:

Doporučení:

Oslovte nás již v době přípravy stavby kvůli určení takových postupů, aby se orniční vrstva neznehodnotila sutí, smíšením s podorničím a spodními mrtvými vrstvami a aby se neocitla pod navážkou.

Pokud se nedodrží výše zmíněné zásady dojde k trvalému zničení půdní úrodnosti a jen s velkými finančními náklady se dosáhne uspokojivého stavu.

V této souvislosti varujeme před jakýmikoli zásahy do terénních úprav stavební firmou nebo neznámým bagristou. Stavební firma je v oboru zahrad laik. Se škodami, které takto vznikají, se setkáváme velmi často a řešení je velmi nákladné.

Návrh terénních úprav Vrané nad Vltavou:

Složitá situace, původní terén strmě klesá od příjezdové komunikace, RD již postaven. Zadání bylo vytvoření komunikací, zpevněných ploch a teras pro co nejlepší využití svažitého pozemku. Bylo vyloučeno budování opěrných zdí a tak jsou všechny přechody výškových úrovní řešeny svahováním.

Situace:

 

Návrh terénních úprav u RD Dětmarovice:

Poměrně složitá situace, RD již postaven v ne úplně vyhovující poloze a výšce. Pozemek svažitý dolů od přijezdové komunikace. Zadání bylo návrhnout parkovací plochy, přístup, zpevněné plochy a modelaci terénu. Bezbariérové řešení bylo navrženo vedením nové účelové komunikace dolů na úroveň domu na jeho jižní stranu, sklon komunikace vycházel cca 10%. Nakonec byl zákazníkem upřednostněn přístup k domu po schodišti a parkování na úrovni příjezdové komunikace. Schodiště překlenuje výškový rozdíl 2,25m a tak byla jeho návrhu věnována zvláštní pozornost.

Návrh terénních úprav u RD Šenov:

Pozemek v mírném sklonu, požadavek co nejvíce vyrovnat plochy se sklonem do 2%

Skryta všechna ornice, provedena hrubá modelace s vyrovnanou bilancí zemin, ornice, jemná modelace, kultivace. Ve zlomu navržena a realizována zemědělská drenáž.

 

Návrh zahradnické části Šenov:

 

Studie terénních úprav a umístění stavby Opočno:

Dúm ve svahu, požadovány 2 terasy v horní části, opěrné zídky, návrh výškového usazení domu

 

Návrh terasování úzké zahrady ve svahu-studie:

 

Rozvržení ploch ve velmi malé zahradě řadové novostavby ve svahu-studie:

Další rozvržení výsadeb na rovinném pozemku-studie:

Projekt Stará Bělá:

Zakládání zahrady u novostavby na upraveném terénu. Místo strmého původního terénu byla plocha zahrady vyrovnána násypem sprašových hlín do sklonu 3%. Výškové rozdíly byly vyrovnány pomocí gabionů navržených jako gravitační opěrné zdi. Vzhledem k nízké kvalitě vegetační vrstvy (org. hmota pod 1%) jsme provedli úpravu pomocí velkého množství kompostu. Postup prací je zdokumentován níže.

Úprava terénu a založení trávníku:

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Proskovice:

Pozemek ve svahu, záměr byl vytvořit dvě terasy pro lepší využití

Původní stav:

Návrh-situace:

Hrubé terénní úpravy podle projektu-vymodelování 2 teras. Všude je vrstva ornice min 200 mm:

 

 

Po jemné úpravě a výsevu trávníku:

Svahování jsou dočasná, terasy budou lemovány kamennými zídkami, které se zhotoví později.

Stav po 15 dnech:

 

 

Projekt Václavovice:

Zde jsme začali projektem, pozemek je svažitý a byl záměr vytvořit terasy pro lepší využitelnost. Původně stará zahrada, kvalitní ornice tlouštky až 50cm. Ornici jsme pečlivě skryli v celé ploše, vytvořili násypy (modelaci) ze sprašových hlín z okolí, zhutnili, a po rozprostření původní ornice dokončili jemnou modelací.

Stav po jemných terénních úpravách a výsevu trávy, osázení bude následovat v dalším kroku na podzim podle našeho návrhu:

 

KONTAKT

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz