Stavíte nebo už máte postaveno?

Nejdůležitější pro úspěšné založení zahrady k novostavbě je uchránit v maximální míře ornici před zničením.

Jedině zahrady založené na původní orniční vrstvě (i když přesunuté na upravený terén) se vyznačují dlouhodobě vysokou kvalitou a minimálními nároky na větší zásahy.

I s obyčejnou hlínou je potřeba zacházet odborně a pečlivě a mít stále na vědomí, že pracujeme s živým systémem, který není těžké rozvrátit.

Bohužel se setkáváme zcela běžně, že z neznalosti a ve snaze ušetřit za zahradnickou odbornost bývá ornice odvezena případně zavezena dospod a na povrch je navezena vrstva například jílu nebo sprašových hlín, neživé spodiny bez živin a humusu. Taková zahrada je pak jen těžce opravitelná a nebude dlouho přinášet majitelům radost, neboť všechny rostliny a samozřejmě trávník budou živořit a některé po čase hynout. Oprava pak znamená překrýt celou plochu zahrady dovezenou drahou ornicí, pokud se ji vůbec podaří v dobré kvalitě sehnat a všechny výsadby založit znovu.

Další problém bývá silné utužení půdy, které vzniká stavební činností. V utužené půdě je malé množství prostoru pro vodu a vzduch, rostliny zde neprospívají, voda se nevsakuje. Existují postupy, jak utuženou půdu uvolnit. Vždy je ale lepší utužení předcházet.

Znázornění skladby utužené půdy:

Skladba vhodná pro růst rostlin:

Doporučení:

Oslovte nás již v době přípravy stavby kvůli určení takových postupů, aby se orniční vrstva neznehodnotila sutí, smíšením s podorničím a spodními mrtvými vrstvami a aby se neocitla pod navážkou.

Pokud se nedodrží výše zmíněné zásady dojde k trvalému zničení půdní úrodnosti a jen s velkými finančními náklady se dosáhne uspokojivého stavu.

V této souvislosti varujeme před jakýmikoli zásahy do terénních úprav stavební firmou nebo neznámým bagristou. Stavební firma je v oboru zahrad laik. Se škodami, které takto vznikají, se setkáváme velmi často.

Návrh terasování úzké zahrady ve svahu-studie:

 

Rozvržení ploch ve velmi malé zahradě řadové novostavby ve svahu-studie:

Další rozvržení výsadeb na rovinném pozemku-studie:

Projekt Stará Bělá:

Zakládání zahrady u novostavby na upraveném terénu. Místo strmého původního terénu byla plocha zahrady vyrovnána násypem sprašových hlín do sklonu 3%. Výškové rozdíly byly vyrovnány pomocí gabionů navržených jako gravitační opěrné zdi. Vzhledem k nízké kvalitě vegetační vrstvy (org. hmota pod 1%) jsme provedli úpravu pomocí velkého množství kompostu. Postup prací je zdokumentován níže.

Úprava terénu a založení trávníku:

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Proskovice:

Původní stav:

Návrh-situace:

Hrubé terénní úpravy podle projektu-vymodelování 2 teras. Všude je vrstva ornice min 200 mm:

 

 

Po jemné úpravě a výsevu trávníku:

Svahování jsou dočasná, terasy budou lemovány kamennými zídkami, které se zhotoví později.

Stav po 15 dnech:

 

 

Projekt Václavovice:

Stav po jemných terénních úpravách a výsevu trávy, osázení bude následovat v dalším kroku na podzim:

 

KONTAKT

zahradysnapady.cz © 2018
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz