Trávníky na klíč

Trávníky zakládáme, opravujeme, regenerujeme i sečeme. Vlastníme vhodnou techniku a ve spojení s hlubšími znalostmi a zkušenostmi dokážeme zvládnout trávníkářské práce rychle a ve vysoké kvalitě. Nepoužíváme herbicidy.

Zakládání trávníků

Nabízíme:

 • Intenzivní trávníky s upravenou vegetační vrstvou

 • Extenzivní trávníky

 • Přírodní travnaté porosty, kvetoucí louky

 

 • Založení trávníku výsevem od 40Kč/m2
 • Odstranění drnů, starého trávníku (zapracování rotavátorem nebo zakladačem) od 15Kč/m2

Pro zakládání používáme hlavně rekultivátory, rotavátory a rotační brány za jednoosé i dvouosé traktory, které zpracují půdu, srovnají terén a připraví povrch k výsevu. Použití poměrně úzkých zařízení za jednoosými traktory nám umožňuje zpracovat i členité a malé plochy. Kultivací pomocí rotavátoru nebo zakladače trávníku dosahujeme dostatečně hluboké zpracovaní půdy-cca 12cm, které je ve spojení s organickým hnojením zárukou kvalitního růstu a také dlouhé životnosti travního porostu.Každou opravu trávníku je třeba zvážit, často je cenově výhodnější a hlavně jistější založit trávník znovu.

Zcela zásadní pro kvalitní trávník je stav půdy (horních cca 12cm)-obsah humusu, organické hmoty, struktura, pH a obsah živin. Na půdě se špatnými vlastnostni nelze očekávat dobrý trávník. Proto věnujeme před zakládáním mimořádnou pozornost stavu vegetační vrstvy, při pochybnostech provádíme půdní rozbor a navrhujeme úpravy vlastností.

Obnovy trávníků 

Staré trávníky obnovujeme s pomocí speciálních strojů-rekultivátorů a zakladačů trávníku. Zakladače trávníku během jednoho přejezdu rozruší a převrátí zeminu do hloubky až 14 cm. Původní rozsekaný drn tak zůstane dole překryt jemnou čistou hlínou. Původní trávník tak poslouží jako organické hnojení nového porostu.

Video-zakladač trávníku

Ať už trávník zakládáme nebo obnovujeme, vždy je základem provést maximální vyrovnání trávníkové plochy a dosáhnout plynulých přechodů různých výšek terénu.

Důležité je také zajistit, aby se na ploše trávníku nedržela voda. To zajistíme hlavně na nepropustných půdách vyspádováním povrchu, aby dešťová voda mohla odtékat.

Podkladem pro rekonstrukci travnaté plochy je pečlivý průzkum stanoviště a  případně i agrochemický rozbor půdy.  Pokud se vyskytují nějaké problémy, pak jen na základě rozboru půdy lze s jistotou navrhnout potřebné úpravy.

Nabízené typy trávníků:

 • sportovní profi-hřiště s vysokým zatížením, vysoké nároky na skladbu vegetační vrstvy a na údržbu porostu
 • sportovní intenzivní s upravenou vegetační vrstvou-okolí RD, okolí škol, školní zahrady, dětská hřiště
 • sportovní extenzivní na původní ornici bez úpravy
 • do zahrad s jetelem-i na horší půdě
 • do zahrad s kvetoucími druhy-chudší půda, sušší stanoviště
 • kvetoucí louky-chudší půdy, sušší stanoviště
 • do sucha-kostřavové typy

Vegetční vrstva je u intenzivních trávníků upravována na 70% písek 30%ornice

Strojní příprava k výsevu-rovnání a kultivace:

 

Sportovní trávník po cca 3. týdnech:

Trávník u souboru RD 10 dnů po podzimním výsevu. Součástí založení trávníku byla terénní modelace a uvolnění utuženého vegetačního profilu.

 

Vyrovnaný terén a trávník vysetý na začátku června po 15 dnech:

 

Při malých nedostatcích provedeme regeneraci, spočívající v přihnojení kompostem a provzdušnění.

Pokud jsou v trávníku větší holá místa, trávník je světlý a prorostlý nežádoucími druhy přistupujeme ke zrušení a obnově. Zrušení starého drnu se provede strojně rekultivátorem (zakladačem trávníku), přičemž drn působí jako organické hnojivo. Dále přidáváme kompost a minerální hnojiva. Po sednutí a částečném rozložení organické hmoty  vysejeme vhodné travní osivo a strojně zapracujeme, případně dorovnáme nejmenší nerovnosti.

Příčinou vad trávníku bývají často zejména u nových domů zásadní vady v podloží, často chybí ornice nebo je znehodnoce smíšením s navážkou. U nově zakládaných travnatých ploch doporučujeme minimální tlouštku ornice 15cm po sednutí.  Řešení nekvalitní skladby podloží je také možné, nicméně finanční náročnost bývá vysoká.

Obracejte se na nás už v průběhu nebo lépe před zahájením stavby, tím ušetříte mnohé problémy v budoucnu.

 

 Reprezentativní vzhled i v době sucha dosahujeme instalací automatických závlah.

 

Osivo:

Využíváme travní osivo od českých pěstitelů, které je šlechtěno na zdejší podmínky, zahraniční osivo může zklamat.

Volbu travní směsi provádíme na základě německého systému RSM (Regel-Saatgut-Mischungen Rasen) – Pravidla pro sestavování trávníkových směsí.

Travní směs by měla obsahovat více druhů a odrůd trav, aby se svými vlastnostmi doplňovaly (tvorba drnu-trsnaté/výběžkaté, charakter růstu, rychlost klíčení a vývinu, reakce na sečení..) a také se dokázaly přizpůsobit konkrétnímu stanovišti (nároky na světlo, vláhu, teplotu..). Vyšší druhová a odrůdová rozmanitost vede k odolnějšímu porostu s menší potřebou péče.

Půda:

Dobrý trávník je velmi náročný na kvalitu půdní struktury a vysoký obsah postupně dodávaných živin. Ideální pH je mezi 5,5-6,5, což je na většině stanovišť běžná hodnota, trávník bez důvodů nevápníme.

Základem uspokojivého trávníku je dostatečná vrstva kvalitní ornice s obsahem organické hmoty 2-5%.

K hnojení doporučujeme dlouhodobě působící organická hnojiva.

K vylepšování půdy (neplatí pro umělé vegetační profily hřišť) nedoporučujeme používat malé množství písku ať pro smíchání s vegetační vrstvou nebo na povrch. Písek neobsahuje žádné živiny a po smíšení s jemnými částicemi půdy může vytvořit kompaktní a nepropustnou vrstvu.. Zlepšení struktury může nastat při přidání velkého množství kolem 60%, výsledný substrát je ale díky písku chudý, vysychavý a je potřeba jej hnojit a zavlažovat.

  Pro vylepšování těžkých jemnozrnných půd doporučujeme používat výhradně organické hmoty.

Termíny výsevu:

Pro výsev jsou osvědčené 2 termíny-jarní (duben/květen) a podzimní (září/říjen). Výsev v jinou dobu dává nejisté výsledky v závislosti na mnoha okolnostech. 

Doporučujeme pokud možno využívat podzimní termín, protože zakládání výsevem v jarním termínu trpí poslední dobou zaplevelením ježatkou (Ježatka kuří noha). Ježatka klíčí při vyšších teplotách a tak se v podzimním termínu neobjevuje a na jaře po zvýšení teplot je travní porost už tak zapojený, že ježatka ani nevyklíčí.

Pokud se v jarním termínu objeví  zaplevelení ježatkou, doporučujeme porost přihnojit a nechat do podzimu co nejdelší (aby ježatka rostla pokud možno svisle v hustém porostu (je světlomilná), při nízkém sečení začne růst plazivě a v trávníku způsobí velké poškození). V zimě pak tato jednoletá tráva uhyne a pokud následně provedeme dosetí řídkých nebo holých míst, aby byl travní porost v následujícím roce zapojený a přiměřeně vitální, ježatka už se neobjeví.

Ježatka-plazivý růst:

Válcování:

Trávník běžně neválcujeme. Válcování má smysl pouze při zakládání pro zamezení nerovnoměrného sedání, kdykoli později jen přispívá k utužení půdy. Utužení půdy vede k zmenšení prostupu vody, oslabení příjmu živin v důsledku nižšího provzdušnění. Následkem je slabší kořenový systém a  špatné prospívání trávníku. Toto neplatí na velmi lehkých půdách a na plochách s upravenou skladbou vegetační vrstvy.

Sečení:

Sečení je důležité provádět jen sekačkou s ostrým nožem na doporučenou výšku vzhledem k druhu trav, obvykle kolem 5cm. V létě výšku trávníku zvyšujeme na cca 8-10cm i více, abychom zabránili vysušování půdy a poškození porostu suchem. Nízká výška sečení bez odpovídající závlahy a péče vede ke zničení trávníku, v kterém začnou na poškozených místech převládat nežádoucí druhy rostlin.

Tzv pískování trávníku:

Obecně (kromě hřišť) nedoporučujeme provádět žádné pískování nebo úpravu vegetační vrstvy pískem. Pískem upravený podklad je vysychavý a není schopen poutat živiny. Výsledkem pískování je, že s vysokými finančními náklady získáme trávník s enormními nároky na péči-neustálé zavlažování a neustálé hnojení. Bez intenzivní péče pak takový trávník sám o sobě není schopen existovat a brzy zanikne.

Pozor na herbicidy:

Selektivní herbicidy, často doporučované v projektech, vytrvávají v kompostech několik let a můžou nám způsobit nepříjemné překvapení při pěstování zeleniny s využitím tohoto kompostu. Díky nezodpovědnému používání selektivních herbicidů laickou populací došlo k zamoření všech průmyslových kompostů a nelze je použít k pěstování citlivých rostlin, viz herbicidy v kompostech

Stop herbicidům-Podporujeme zákaz používání všech herbicidů v trávnících

Pozor na trávníkové hnojivo TRAVIN, obsahuje herbicidy se všemi škodlivými důsledky. Varujeme před jeho používáním, snad bude brzy zakázán.

Kvetoucí louky, přírodní a krajinné trávníky

Dopřejte si na svém pozemku louku plnou květů. Výhodou je nízká potřeba práce (sečení 1-2x za sezónu) a přirozenější a zajímavější porost ve srovnání s monokulturním trávníkem. Kvetoucím loukám se nejlépe daří na málo výživných sušších stanovištích, určitý podíl kvetoucích druhů lze dosáhnout i na vlhčích a na živiny bohatších stanovištích. Doporučujeme do vzdálenějších míst větších zahrad.

K dispozici máme celou řadu bylinných směsí pro různá stanoviště a jakékoli požadavky.

Kontakt

 

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz