Výsadba a řez stromů

 

Kvalitní postupy

Naše výsadby jsou v souladu s arboristickým standardem Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013

Námi prováděné řezy stromů odpovídají arboristickému standardu Řez stromů, SPPK A02 002:2013

Vysazované stromy různé velikosti s balem nebo bez vyžadují při výsadbě odlišné postupy a také jinak zaměřenou povýsadbovou péči, aby byla dosažena co nejvyšší pravděpodobnost ujmutí a také zdravý růst a stabilita po jejich celý život.

Pro výsadbu platí obecné postupy při výsadbě, které jsou uvedeny v kapitole živé ploty. Navíc se zde někdy objevuje požadavek na provedení kotvení, protože nezakořeněný strom je při své výšce namáhán větrem, ale není upevněn kořeny. Obecně se dnes kotvení nedoporučuje, protože bylo zjištěno, že právě mechanické namáhání stimuluje růst pevných kořenů.

Kotvení se ve větrných lokalitách realizuje podle velikosti a podmínek jedním až třemi kůly a úvazkem kolem kmene. Je možné také kotvit šikmým kůlem. Je nesmírně důležité, aby úvazek byl široký a poddajný a také aby měl určitou vůli, tedy nedržel kmen pevně. Kmen by měl mít možnost pohybu do stran několik centimetrů.

Kotvení s více kůly kolem stromu může také chránit mladý strom před vandalizmem.

V případě vzrostlých stromů s balem může být použito i spodní kotvení za bal v zemi různých konstrukcí. Kmen se ke kotevní konstrukci upevňuje co nejníže, aby byl stabilizován pouze bal a kmen přirozeně namáhán ohybem. Toto uspořádání vede ke zpevňování kmene mechanickým napětím. Takový kmen bude maximálně mechanicky odolný po odstranění pomocné konstrukce.

Jakékoli kotvící prvky je nutné nejpozději za rok pečlivě odstranit.

Při rozhodování o umístění se musejí vzít v úvahu také ochranná pásma podzemních vedení. V ochranných pásmech není běžně možné stromy vysazovat, vyjímku je možné dohodnout se správcem vedení při použití kořenových bariér.

Dlouhé záruky

Vysazujeme stromy od nejmenších po vzrostlé jedince na základě nejnovějších poznatků. Na růst námi vysazených stromů dáváme dlouhé záruky a celoživotní záruku na to, že strom nebude trpět hlubokou výsadbou ani nebude znehodnocen točitými kořeny, škrtícími kořeny ani jinými vadami, vzniklými během předpěstování.

Péče o stromy

Poskytujeme komplexní péči o stromy v obcích, městech i soukromých zahradách

Řešení problémů

Provádíme také opravy nevhodným způsobem vysazených stromů, pokud to je možné. Hlavně se jedná o zjištění hloubky kořenového krčku a o odstranění škrtících kořenů, které vedou postupně k úhynům stromů. Posuzujeme kvalitu již vysazených stromů a navrhujeme případné úpravy.

O stromech

 

Praktické zásady

Výsadba

Faktory, které usnadňují ujmutí a podporují růst po výsadbě:

  • zpracovaná půda
  • řádné zavlažování
  • mulčování širšího okolí výsadby
  • kořenový krček umístěn nad úrovní terénu
  • ponechané nezkrácené větve

Kotvení

Příklad kotvení stromu s balem:

Mulčování

Správně provedené mulčování-mulč se nedotýká kmene ani neleží na vlastním balu:

ANO

Kořeny se již v prvním roce po výsadbě dostávají daleko za obvod koruny. Právě v těchto místech je důležitý mulč, který usnadňuje růst tím, že zadržuje vlhkost a potlačuje konkurenci trav. Tlouštka vrstvy 5-8cm.

 

Škodlivé mulčování vysokou vrstvou těsně u kmene:

NE

Takové mulčování zabraňuje přístupu kyslíku ke kořenům, nutí kořeny růst vzhůru čímž mohou vzniknout škrtící kořeny a ohrožuje samotný kmen napadením chorobami a škůdci. Často se strom udusí kvůli nedostatku kyslíku v oblasti kořenů.

Kořenový systém

Vysazujeme pouze kvalitní sazenice s bezvadným kořenovým systémem bez točitých a zkroucených kořenů. Před výsadbou posuzujeme kořenový systém a provádíme jeho úpravu. Důležité je dodržení hloubky výsadby vzhledem k poloze vrchních kořenů a také správně provedené mulčování.

Dobře vyvinuté kořeny:

 

Bezvadný kořenový systém naší sazenice habru:

 

Dobrý kořenový systém našeho výpěstku-jabloň, podnož A2:

 

Kvalitní kořeny nejsou stočené a rozbíhají se paprsčitě od kmene:

 

Nekvalitní kořeny, které byly v průběhu pěstování zdeformovány růstem v kontejnerech a tyto vady nebyly odstraněny během přesazování. Takovýto výpěstek nelze nijak opravit a je nutné ho vyřadit nebo reklamovat:

 

Hloubka výsadby

 

Obrázek ukazuje vhodnou hloubku výsadby prostokořené sazenice vzhledem k nejvyššímu kořenu (šipka vlevo) a kořenovému náběhu (šipka vpravo):

 

Hloubka výsadby sazenice s balem(rostlina příliš hluboko v kontejneru, je třeba najít nejvyšší kořen a odstranit nebo narovnat točité kořeny v horní vrstvě):

Správná hloubka výsadby je nutná proto, že většina kořenů stromů se nachází zvláště v těžkých půdách v horních vrstvách půdy. Hluboká výsadba znamená principiální vadu statiky, nebezpečí vzniku škrcení kmene vzhůru rostoucími kořeny a může vést pro nedostak kyslíku pro hlavní kořenové větvení k postupnému úhynu stromu.

Při zjištěném chřadnutí dřeviny nebo náhlém vyvrácení můžeme často zjistit jako příčinu právě hlubokou výsadbu.

Zdravý strom-kořenový krček je viditelný:

Stromy podezřelé z nevhodné výsadby-kořenový krček není viditelný, válcový kmen mizí bez rozšíření pod zemí. Nepřijatelná vada vzniklá neodbornou výsadbou, oprava je málokdy možná, takový strom je odsouzen k živoření a časem k úhynu nebo vyvrácení:

 

Koruna stromu

Po výsadbě musí následovat posouzení koruny a pouze v nutných případech její úprava. Řez je odůvodněn pouze pro potlačení vidličnatého větvení, křížících se výhonů a zalomených větví. Pokud vysazený strom nemá tyto vady, zásadně jej nijak neřežeme. Strom potřebuje každý list pro tvoření stavebních organických látek, proto každý zbytečný řez snižuje rychlost růstu a ujímání na novém stanovišti.

Vyjímkou jsou ovocné stromy, kde úpravou koruny po výsadbě sledujeme založení tvaru koruny, který vyhovuje produkci plodů.

Hnojení

Poslední výzkumy ukazují, že hnojení a to ani organické nemá žádný význam pro ujmutí rostlin. Naopak při neodborném použití průmyslových hnojiv může dojít k popálení kořenů a nevratným škodám na výsadbovém materiálu.

Povýsadbový řez

Povýsadbový řez nemá žádný význam pro ujmutí rostlin. Často tradičně doporučovaný řez po výsadbě, zdůvodňovaný tzv. vyrovnáním poměru kořenů a koruny, se ukazuje jako škodlivý, neboť tímto řezem dochází k odstranění růstových vrcholů, kde vznikají rostlinné hormony, podporující růst. Výsledkem je pak zpomalení růstu.

Povýsadbový řez se provádí výhradně za účelem zapěstování kvalitní koruny a předcházení výskytu závažných vad větvení.

Řez stromů

Řez je jedno ze základních pěstitelských opatření, kterým se vytváří pevná kostra koruny, zajišťuje přístup světla, udržuje bezpečnost dřeviny a oddaluje stárnutí. Kvalitní řez musí být udělán ve vhodnou dobu, dobrou technikou a na základě pochopení stavby, růstu a také konkrétního stáří a stavu dřeviny.

Technika provedení řezu, tj umístění a geometrie řezné rány je podstatná pro snadné hojení a je závislá na situaci-existenci větevního kroužku, jde-li o průklest nebo redukci, zachování korního můstku u odstraňování větví blízko sebe atd.

Hned po výsadbě upravujeme v případě potřeby korunu tak, aby zůstal jen jeden dominantní vedoucí střední výhon. Výhony, které mu konkurují nebo rostou v příliš ostrém úhlu se odstraní nebo v případě větších větví oslabí redukčním řezem. Toto pravidlo se uplatňuje po celý život stromu. Největší pevnost má totiž koruna s jedním silným středním kmenem a slabšími kosterními větvemi, které mají max. poloviční průměr ve srovnání s kmenem v místě napojení.

Při podezření na některé houbové nebo bakteriální onemocnění při přechodu na další strom dezinfikujeme nástroje.

Příklady mladých stromů, které potřebují zásah řezem, aby zůstal jen jeden hlavní výhon:

  

Příklad zanedbaného vidličnatého větvení se zarostlou kůrou. Rozvětvení není pevné, strom se v budoucnu pravděpodobně rozštípne. Řešení je slabší půlku oslabit redukčním řezem nebo úplně odstranit.

Neodborným postupem vznikají deformované koruny a v horším případě nezahojené rány, které mají za následek proniknutí infekce do kmene, vznik dutiny a tím snížení vitality a zkrácení života stromu.

Každý řez je významným zásahem do organizmu stromu a proto musí mít zdůvodnění. Pokud tedy nevíme proč řezat, jak řezat a kdy řezat, strom rozhodně neřežeme.

Geometrie základních řezů:

Ovocné stromy

Druhy řezu

Při péči o ovocné stromy se využívá hlavně výchovný, udržovací/prosvětlovací a zmlazovací řez. Pozornost je třeba věnovat včasnému odstranění vidlicovitého větvení středového výhonu, které snižuje pevnost a mívá později za následek rozštípnutí koruny. Ze stejného důvodu se odstraňují i kosterní větve s malým (menším než 30 st.) úhlem odklonu.

Každému řezu musí předcházet zvážení mnoha faktorů jako životní stádium stromu, zdravotní stav, odrůda, perspektiva, předchozí úroveň péče a cíl zásahu. Vždy je vhodné hlavně u zmlazovacího řezu rozložit zásahy do více let.

Plodonosný obrost

Jedním z hlavních důvodů řezu ovocných stromů je obnova plodonosného obrostu. Nejprve je nutné si uvědomit, na jakém dřevě daný druh plodí. Může to být jednoleté dřevo-broskvoň, minikiwi, višeň, meruňka, nebo starší dřevo v kombinaci s krátkými plodnými větévkami a někdy i jednoletým dřevem-třešeň, jabloň.

U druhů, které plodí pouze nebo téměř výhradně na jednoletém dřevě, odřezáváme každoročně odplozené výhony a ponecháváme mladé vhodně postavené. Řez bude vždy hlubší, abychom podpořili každoroční nové přírůstky, které následující rok přinesou úrodu.

Druhy, které mají plodnost i na starším dřevě a krátkých plodných větévkách, řežeme tak, abychom zajistili dlouhodobou obnovu plodonosného obrostu. Zde se účinek řezu projeví po delší době.

Termín řezu

Řez v období vegetačního klidu vyvolává růst a oddaluje plodnost. Letní řez brzdí růst, zvyšuje počet založených květních pupenů a je pro většinu dřevin fyziologicky vhodnější.

U každého druhu  a někdy i odrůdy musíme znát, na jakém dřevě plodí (jednoleté, dvouleté, tříleté, krátké plodné větévky). Pouze na základě těchto znalostí můžeme provést řez, který dosáhne žádaného cíle a  nezasáhne škodlivě do tvorby plodů a tvaru koruny.

Pro peckoviny (třešně, višně, broskve, meruňky) je nejvhodnější doba pro zásahy řezem období vegetace v červenci a srpnu, je možné řezat i později na jaře po narašení. U peckovin při potřebě ostranit tlustší větev při redukčním řezu použijeme Zahnův řez.

Jádrovinám (jabloně, hrušně) vyhovuje hlavní řez v období vegetačního klidu, to je v období prosinec až březen, možný je i letní zásah, který omezuje růst. Ořešák je v dospělosti k řezu velmi citlivý, dlouho zavaluje rány. Řez provádíme přednostně v době vegetace a jen v nejnutnější míře-průměr ran max. 5cm, u mladých stromů a bezpečnostních řezů vyjímečně více.

Vzhledem k omezení přenosu infekce hlavně virových chorob se vždy dezinfikují nástroje při přechodu na další dřevinu. Řezat se obecně začíná u nejzdravějších stromů a postupuje se k starším a méně vitálním.

Nabízíme všechny druhy řezu pro každé životní období stromu. V prvních letech po výsadbě je důležité vytvarovat pevnou a vzdušnou korunu v požadované výšce, v dalších letech dbát na dostatečné prosvětlení a také odstraňování poškozených větví, což přispívá k zachování dobrého zdravotního stavu.   Zanedbaným zahuštěným korunám vrátíme pěkný vzhled. Staré stromy mohou být ošetřeny, aby neohrožovaly okolí, případně odstraněny.

Včasné vytvarování pevné koruny během prvních několika let vám ušetří problémy se stromem pozdějí. Často jsou tyto chyby později neřešitelné a končí předčasným zánikem stromu, obvykle rozštípnutím koruny. Stejně tak i neodborná výsadba vede ke zklamání a postupnému hynutí stromu.

Přehuštěná koruna jabloně před prosvětlovacím řezem:           Koruna po řezu: 

Strom před řezem, příliš hustá koruna      Koruna stromu po prosvětlovacím řezu

OBJEDNÁVKA

 

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz