Řešení odvedení vody z povrchů a také z podloží zpevněných ploch, rubů opěrných konstrukcí případně také z vegetačního profilu terénu má být součástí každého dobrého projektu zahrady a venkovního prostoru.

Je důležité vědět, že řešíme nejen vodu na povrchu, což bývá zřejmé a ze zkušenosti pochopitelné, ale také vodu pod povrchem, která není vidět a jejíž účinky jsou stejně škodlivé.

 

 

  • Odvodnění povrchu-odvedení vody z povrchu zpevněných ploch a také odvedení vody z povrchu terénu např při tání sněhu nebo přívalových deštích

 

Odvodnění povrchu zpevněných ploch dosahujeme skloněním povrchů v určitém spádu do míst, kde voda odteče do terénu, do lineární nebo bodové vpusti a pak dále mimo ohrožené plochy.

Minimální sklon povrchů daný požadavkem na odvedení povrchové vody se pohybuje mezi1-2%, někdy může být i 3%.

Doporučená max plocha na 1 vpust nebo 1 lineární prvek je 200m2

 

  • podpovrchová drenáž-dělíme dále na stavební a zemědělskou

    • stavební drenáž-ochrana podzemních stavebních konstrukcí před škodlivými účinky vody

    • zemědělská drenáž-odvedení nadbytečné a škodlivé vody z pórů zeminy ve vegetačním profilu, předchází podmáčení půdy

 

Podzemní stavební drenáž

Tento typ drenáží řeší v našem oboru zejména odvodnění podloží zpevněných ploch a odvodnění rubu opěrných zdí.

Nahromadění vody v těchto místech může způsobit ztrátu únosnosti zemin, mrazové škody a i zhroucení opěrných zdí vlivem hydrostatického tlaku vodního sloupce a případně tlaku rozmáčených zemin které ztratily soudržnost.

U opěrných zdí z nepropustného materiálu doplňujeme podzemní drenáž odvodem povrchové vody stékající ke zdi a ještě se instalují prostupy pro vodu přes zeď z rubu na líc v nejnižší úrovni štěrkového-propustného- zásypu rubu.

Řešíme obvykle pomocí děrovaných trubic s  štěrkovým obsypem, umístění v nejnižším místě. Sklon větví 0,5-1%.  Hydraulický odpor musí směrem k trubici klesat, samotná trubice se tedy nesmí obalovat geotextilií, jak je občas vidět 

 

Zemědělská drenáž

V zahradách zemědělskou drenáží řešíme nebo předcházíme vzniku podmáčení. Podmáčení je stav, kdy jsou v půdě vzduchové póry zaplněny vodou a dochází k vzniku anaerobních podmínek, cože je stav nepříznivý pro růst rostlin. Dále za takových podmínek dochází k ztrátě únosnosti půdy a rozbřednutí povrchu, což znemožňuje pohyb osob a dále vyvolává utužení půdy a zničení půdní struktury. Nejčastější příčinou jsou málo propustné (jílovité) podorniční vrstvy ve spojení s malým sklonem terénu nebo naopak s větším sklonem a přítokem vody po svahu, profil terénu bránící odtoku. Také může být vysoká hladina spodní vody v propustné vrstvě nad izolátorem.

 

Princip podpovrchových drenáží

Podpovrchové drenáže využívají hydrostatického tlaku vody, který je závislý jen na výšce vodní vrstvy. Pokud do takového prostředí umístíme perforovanou trubici (v minulosti I trubky z pálené hlíny s netěsnými spoji nebo podzemní kamenné kolektory s propustnými stěnami) která je na výtoku otevřená začne rozdíl tlaků (hydroastatickýxatmosferický) vytlačovat vodu do trubice(kolektoru), kde se dále pohybuje po spádu až do vyústění. Tento jev pokračuje až do zániku vodní hladiny nad kolektorem a tedy do zániku hydrostatického přetlaku. Stejně funguje drenáž s využitím svislých studen nebo pomocí otevřených rigolů

Návrh trubkové drenáže zahrnuje řešení odtoku drenážní vody, dimenzování trubice (kolektoru), spád, obsyp propustným materiálem a při plošné drenáži rozmístění linií trubic. Také je nutné navrhnout umístění revizních šachet kvůli možnosti kontroly a čištění.

zahradysnapady/ZE-TRAC © 2023
Zahradysnapady.cz - Zahradní služby - Hodinový zahradník
Realizace pavelszabo.cz